امیر سیف آبادی

𝐆𝐚𝐦𝐞𝐫 , 𝔾𝕒𝕞𝕖 𝕘𝕣𝕒𝕡𝕙𝕪 , 𝐀𝐫𝐭 𝐢𝐬 𝐋𝐢𝐟𝐞 / 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐢𝐬 𝐀𝐫𝐭

بابک بابازاده

دارای سابقه ۲۵ ساله در طراحی فرش و تذهیب و نقاشی رنگ و روغن متولد ۱۳۴۷ اهل تبریز شاگرد استاد گوهپایه و رحیم چرخی

سعید دولتی

نقاش / کیوریتور / کلکسیونر / مدیرهنری

Painter / Curator / Collector / Art Director