بابک بابازاده

دارای سابقه ۲۵ ساله در طراحی فرش و تذهیب و نقاشی رنگ و روغن متولد ۱۳۴۷ اهل تبریز شاگرد استاد گوهپایه و رحیم چرخی