سهیلا اسکندری

مدرس تذهیب / دارای نشان ملی / نشان درجه ۲هنری

illumination / Grade 2 artistic🥈