رضا بیداریان

خوشنویسی ، تذهیب، قاب و پاسپارتو

ارتباط مستقیم
شبکه‌های اجتماعی

دارای مدرک استادی از انجمن خوشنویسان ایران درجه 2 هنری از وزارت ارشاد 1390