بابک بابازاده

دارای سابقه ۲۵ ساله در طراحی فرش و تذهیب و نقاشی رنگ و روغن متولد ۱۳۴۷ اهل تبریز شاگرد استاد گوهپایه و رحیم چرخی

سعید دولتی

نقاش / کیوریتور / کلکسیونر / مدیرهنری

Painter / Curator / Collector / Art Director